Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej.

1. Termin szkolenia określony jest w planie szkoleń na rok 2020.
2. Zajęcia realizowane są  w godzinach od 8.00 do 15.30.
3. Całość szkolenia realizowana jest na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, ul. Glinki 86.
4. Koszt szkolenia wynosi 2000,00 zł. od osoby i regulowany jest do momentu rozpoczęcia się szkolenia (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13.11.2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej § 6 opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.), przelewem na konto: FUNDUSZ WSPARCIA - Bank Gospodarstwa Krajowego 33 1130 1075 0002 6135 7620 0001
5. Osoba skierowana na szkolenie winna przedstawić w dniu rozpoczęcia szkolenia świadectwo ukończenia szkoły minimum średniej potwierdzone za zgodność przez zakład pracy lub oryginał do skserowania.
6. W przypadku zainteresowani w/w szkoleniem należy wypełnić druk zgłoszeniowy (załącznik) i przesłać wyłącznie fax. (52-375-30-77) lub pocztą na adres szkoły.
7. W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt pod numerem tel. 52-349-84-12.
8. Download - załącznik *.doc

 

 

Szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej - aktualizacja

1. Termin szkolenia określony jest w planie szkoleń na rok 2020.
2. Zajęcia realizowane są  w godzinach od 8.00 do 15.30.
3. Całość szkolenia realizowana jest na terenie Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy, ul. Glinki 86.
4. Osoba skierowana na szkolenie winna przedstawić w dniu rozpoczęcia szkolenia aktualne zaświadczenie poprzedniego szkolenia inspektorów ochrony ppoż.
5. Koszt szkolenia wynosi 1000,00 zł. od osoby i regulowany jest do momentu rozpoczęcia się szkolenia (Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13.11.2015 r. w sprawie szkoleń inspektorów ochrony przeciwpożarowej § 6 opłata za szkolenie jest wnoszona na konto bankowe podmiotu prowadzącego szkolenie najpóźniej w pierwszym dniu szkolenia.), przelewem na konto: FUNDUSZ WSPARCIA - Bank Gospodarstwa Krajowego 33 1130 1075 0002 6135 7620 0001
6. W przypadku zainteresowania w/w szkoleniem należy wypełnić druk zgłoszeniowy (załącznik) i przesłać go fax. (52-375-30-77) lub pocztą na adres szkoły.
7. W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt pod numerem tel. 52-349-84-12.
8. Download - załącznik *.doc