Wydziałem Organizacyjno - Kadrowym kieruje Naczelnik Wydziału

kpt. Alicja Leszczyńska

Do zadań Wydziału Organizacyjno - Kadrowego należy:
Prowadzenie dokumentacji związanych z organizacją pracy Szkoły
Planowanie i wykorzystanie etatów osobowych dla potrzeb komórek organizacyjnych Szkoły.
Realizacja polityki kadrowej Szkoły oraz prowadzenie stosownej dokumentacji.
Prowadzenie problematyki skarg i wniosków.
Prowadzenie archiwum zakładowego.
Nadzór nad dyscypliną pracy i służby.
Opieka zdrowotna nad pracownikami Szkoły.
Organizacja i obsługa sekretariatu.